STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
93001 Ống lấy máu chân không TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-485/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
24/07/2020

93002 Ống lấy máu chân không TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-694/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
06/11/2019

93003 Ống lấy máu chân không TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-724/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
13/11/2019

93004 Ống lấy máu chân không TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-725/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
18/11/2019

93005 Ống lấy máu chân không TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-783/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
04/11/2019

93006 Ống lấy máu chân không TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-784/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
24/07/2020

93007 Ống lấy máu chân không TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-863/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
04/11/2019

93008 Ống lấy máu chân không TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-904/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
19/11/2019

93009 Ống lấy máu chân không TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-905/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
14/11/2019

93010 Ống lấy máu chân không TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 152/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
20/07/2020