STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
93031 Ống lấy máu chân không TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-694/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
06/11/2019

93032 Ống lấy máu chân không TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-724/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
13/11/2019

93033 Ống lấy máu chân không TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-725/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
18/11/2019

93034 Ống lấy máu chân không TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-783/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
04/11/2019

93035 Ống lấy máu chân không TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-784/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
24/07/2020

93036 Ống lấy máu chân không TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-863/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
04/11/2019

93037 Ống lấy máu chân không TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-904/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
19/11/2019

93038 Ống lấy máu chân không TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-905/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
14/11/2019

93039 Ống lấy máu chân không TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 152/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
20/07/2020

93040 Ống lấy máu chân không TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 161/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
18/06/2020