STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
93121 Que thử/ Khay thử xét nghiệm virus Dengue TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ KHÁNH HƯNG 0002/ALLT/PLTTB_KH Còn hiệu lực
16/05/2022

93122 Que thử/ Khay thử xét nghiệm virus Dengue TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ PHÚ MỸ 220003494/PCBB-HCM Còn hiệu lực
02/11/2022

93123 Que thử/ Khay thử xét nghiệm virus Dengue TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHANH HUNG ITC 008/HANGZHOU/PLTTB-KHITC Đã thu hồi
04/07/2023

93124 Que thử/ Khay thử xét nghiệm virus Dengue TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHANH HUNG ITC 008/HANGZHOU/PLTTB-KHITC Còn hiệu lực
04/07/2023

93125 Que thử/ Khay thử xét nghiệm virus Viêm gan TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ PHÚ MỸ 0005/ARTR/PLTTB_PM Còn hiệu lực
29/04/2022

93126 Que thử/ Khay thử xét nghiệm virus Viêm gan TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ KHÁNH HƯNG 0003/ALLT/PLTTB_KH Còn hiệu lực
17/05/2022

93127 Que thử/ Khay thử xét nghiệm virus Viêm gan TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ KHÁNH HƯNG 010/2022/VBCBPL-KH Còn hiệu lực
03/10/2022

93128 Que thử/ Khay thử xét nghiệm virus Viêm gan TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ KHÁNH HƯNG 012/2022/VBCB-KH Còn hiệu lực
06/10/2022

93129 Que thử/ Khay thử xét nghiệm virus Viêm gan TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHANH HUNG ITC 007/HANGZHOU/PLTTB-KHITC Còn hiệu lực
04/07/2023

93130 Que thử/ Khay thử xét nghiệm virut viêm gan TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ PHÚ MỸ 0016/ARTRON/PLTTB_PM Còn hiệu lực
31/03/2023