STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
93231 Ống lấy máu mao mạch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-692/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
04/11/2019

93232 Ống lấy máu mao mạch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-906/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
04/11/2019

93233 Ống lấy máu mao mạch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-908/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
04/11/2019

93234 Ống lấy máu mao mạch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-909/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
04/11/2019

93235 Ống lấy máu mao mạch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-907/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
04/11/2019

93236 Ống lấy máu mao mạch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 174/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
16/07/2020

93237 Ống lấy máu mao mạch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 175/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
16/07/2020

93238 Ống lấy máu mao mạch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-677/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
24/07/2020

93239 Ống lấy máu mao mạch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 328/2021/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
18/10/2021

93240 Ống lấy máu mao mạch chứa chất chống đông K2EDTA TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191100 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
14/02/2020