STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
93241 Ống lấy máu chân không TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 150/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
06/07/2020

93242 Ống lấy máu chân không TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 146/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
16/07/2020

93243 Ống lấy máu chân không TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 151/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
16/07/2020

93244 Ống lấy máu chân không TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 153/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
16/07/2020

93245 Ống lấy máu chân không TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 165/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
16/07/2020

93246 Ống lấy máu chân không TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 165/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
16/07/2020

93247 Ống lấy máu chân không TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 166/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
16/07/2020

93248 Ống lấy máu chân không TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 253/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
29/09/2020

93249 Ống lấy máu chân không TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 252/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
29/09/2020

93250 Ống lấy máu chân không TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1304/2021/180000028/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Thành Thái Còn hiệu lực
18/08/2021