STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
93311 Ống thông mũi mật TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT 01-QĐPL/170000140/PCBPL-BYT Công ty CP TBYT Bách Việt Còn hiệu lực
28/06/2019

93312 Ống thông mũi mật TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2693 PL-TTDV Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Bách Việt Còn hiệu lực
19/11/2019

93313 Ống thông mũi mật TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ETC 2022.07/200000050/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/07/2022

93314 Ống thông mũi mật TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MINH LONG LEO01-ML23/PLTTBYT Còn hiệu lực
24/07/2023

93315 Ống thông mũi mật, sử dụng 1 lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES LM002a/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN LE MEDTECK Còn hiệu lực
19/12/2019

93316 Ống thông mũi size lớn TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI 66/200000046/PCBPL-BYT Công ty TNHH Phân Phối VM Còn hiệu lực
13/08/2021

93317 Ống thông mũi size nhỏ TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI 66/200000046/PCBPL-BYT Công ty TNHH Phân Phối VM Còn hiệu lực
13/08/2021

93318 Ống thông mũi size trung TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI 66/200000046/PCBPL-BYT Công ty TNHH Phân Phối VM Còn hiệu lực
13/08/2021

93319 Ống thông mũi trẻ em TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL VIETNAM 15- ASIA ACTUAL/2022 Còn hiệu lực
13/05/2022

93320 Ống thông mũi trẻ em TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂN LONG TL-2023-023-F&P Còn hiệu lực
07/09/2023