STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
93331 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á 292929111 Còn hiệu lực
19/10/2022

93332 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH PHÁT 04/TP-PL Còn hiệu lực
24/10/2022

93333 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 6122021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/11/2022

93334 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 147/PL-VQ Còn hiệu lực
07/11/2022

93335 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 147/PL-VQ Còn hiệu lực
07/11/2022

93336 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 147/PL-VQ Còn hiệu lực
07/11/2022

93337 NỒI HẤP TIỆT TRÙNG TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ YTC-LTC 06/2022/PLTTBYT-LTC Còn hiệu lực
13/12/2022

93338 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 01/2022/STURDY-VN/VBPL Đã thu hồi
04/03/2023

93339 NỒI HẤP TIỆT TRÙNG TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH QHM VIỆT NAM 05/2022/KQPL-QH Còn hiệu lực
14/12/2022

93340 NỒI HẤP TIỆT TRÙNG TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH QHM VIỆT NAM 05/2022/KQPL-QH Còn hiệu lực
14/12/2022