STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
93361 Ống thông dẫn đường TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/06/159 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
16/08/2021

93362 Ống thông dẫn đường TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-310-2021/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
14/10/2021

93363 Ống thông dẫn đường TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-311-2021/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
14/10/2021

93364 Ống thông dẫn đường TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-312-2021/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
14/10/2021

93365 Ống thông dẫn đường TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/10/521 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/10/2021

93366 Ống thông dẫn đường TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/10/470 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/11/2021

93367 Ống thông dẫn đường TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/07/201 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
02/11/2021

93368 Ống thông dẫn đường TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-162/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
04/11/2021

93369 Ống thông dẫn đường TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/11/569 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
15/11/2021

93370 Ống thông dẫn đường TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/11/586 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/11/2021