STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
93441 Ống thông hút huyết khối TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HOÀNG HUY PHÁT 08122022/CLHUNTER/KQPL-HHP Còn hiệu lực
12/12/2022

93442 Ống thông hút huyết khối TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2441A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/12/2022

93443 Ống thông hút huyết khối TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2441A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/12/2022

93444 Ống thông hút huyết khối TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH VẬT TƯ PTCA ALCO VIỆT NAM 01/2023_PL/ALCO Đã thu hồi
27/07/2023

93445 Ống thông hút huyết khối TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH VẬT TƯ PTCA ALCO VIỆT NAM 01/2023_PL/ALCO Đã thu hồi
27/07/2023

93446 Ống thông hút huyết khối TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HOÀNG HUY PHÁT 1611/CBPL-HHP Còn hiệu lực
18/11/2023

93447 Ống thông hút huyết khối can thiệp mạch ngoại vi. TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIÊN VIỆT 148/KQPLTV Còn hiệu lực
21/07/2022

93448 Ống thông hút huyết khối can thiệp mạch ngoại vi. TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIÊN VIỆT 166/KQPL-TVC Còn hiệu lực
08/08/2022

93449 Ống thông hút huyết khối mạch não TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH VẬT TƯ PTCA ALCO VIỆT NAM 01/2023_PL/PAVM Còn hiệu lực
27/07/2023

93450 Ống thông hút huyết khối mạch não TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN 20-2023/BPL-ĐT Còn hiệu lực
22/09/2023