STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
93531 Ống nghiệm Serum 5ml TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 950/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CP TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VINLAB Còn hiệu lực
12/12/2019

93532 ỐNG NGHIỆM SODIUM HEPARIN TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU BONA 1137/2023/CPBL-BN Còn hiệu lực
26/09/2023

93533 Ống nghiệm thủy tinh TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 705.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TÀI PHÁT Còn hiệu lực
06/01/2021

93534 Ống nghiệm thủy tinh TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 24.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TÀI PHÁT Còn hiệu lực
22/02/2021

93535 Ống nghiệm thủy tinh(glass test tube) TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2360 PL-TTDV Công Ty TNHH Nam Tiến Thành Còn hiệu lực
14/12/2020

93536 Ống nghiệm Trisodium Citrate 5ml TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 950/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CP TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VINLAB Còn hiệu lực
12/12/2019

93537 Ống nghiệm đựng mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 908/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/11/2022

93538 Ống nghiệm đựng mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VITROTECH 01/PL/2023/ VITROTECH Còn hiệu lực
06/02/2023

93539 Ống nghiệm đựng mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ABT 07/2023/KQPL-ABTHN Còn hiệu lực
16/12/2023

93540 ỐNG NGHIỆM: EDTA K2, K3 HTM/ CITRATE HTM/ HEPARIN LITHIUM HTM/ CHIMIGLY HTM/ SERUM HTM/ GIỮ CHỦNG 1,8ML/ NHỰA 5ML, 7ML HTM/ ỐNG ĐỰNG HUYẾT THANH 1,5ML HTM TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HỒNG THIỆN MỸ 0010-0323/PL-HTM Còn hiệu lực
16/03/2023