STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
93601 Ống nối dùng trong phẫu thuật tim - DLP™ Aortic Root Cannulae with Vent Line TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 24/ MED1017/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
03/10/2019

93602 Ống nối dùng trong phẫu thuật tim - MC2™ Two Stage Venous Cannulae TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 25/ MED1017/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
03/10/2019

93603 Ống nối dùng trong phẫu thuật tim - Bio-Medicus® Multi-Stage Femoral Venous Cannulae TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 103/MED1117/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/10/2019

93604 Ống nối dùng trong phẫu thuật tim - Bio-Medicus® One-Piece Femoral Cannulae Kits TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 104/MED1117/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/10/2019

93605 Ống nối dùng trong phẫu thuật tim - DLP™ Aortic Root Cannulae TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 105/MED1117/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/10/2019

93606 Ống nối dùng trong phẫu thuật tim - DLP™ Aortic Root Cannulae with Vent Line TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 06/MED1017/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
03/10/2019

93607 Ống nối dùng trong phẫu thuật tim - DLP™ Aortic Root Cannulae with Vent Line TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 91/MED1117/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/10/2019

93608 Ống nối dùng trong phẫu thuật tim - DLP™ Aortic Root Cannulae with Vent Line TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 101/MED1117/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/10/2019

93609 Ống nối dùng trong phẫu thuật tim - DLP™ Intracardiac Sumps TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 07/MED1017/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
03/10/2019

93610 Ống nối dùng trong phẫu thuật tim - DLP™ Intracardiac Sumps TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 92/MED1117/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/10/2019