STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
93671 Ống nối dùng trong phẫu thuật tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 51/MED0819 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/02/2020

93672 Ống nối dùng trong phẫu thuật tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 52/MED0819 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/02/2020

93673 Ống nối dùng trong phẫu thuật tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 53/MED0819 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/02/2020

93674 Ống nối dùng trong phẫu thuật tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 54/MED0819 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/02/2020

93675 Ống nối dùng trong phẫu thuật tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 55/MED0819 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/02/2020

93676 Ống nối dùng trong phẫu thuật tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 56/MED0819 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/02/2020

93677 Ống nối dùng trong phẫu thuật tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 57/MED0819 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/02/2020

93678 Ống nối dùng trong phẫu thuật tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 58/MED0819 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/02/2020

93679 Ống nối dùng trong phẫu thuật tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 59/MED0819 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/02/2020

93680 Ống nối dùng trong phẫu thuật tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 60/MED0819 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/02/2020