STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
93731 Ống hút đàm kín TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN PL0336/170000081/PCBPL-BYT CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN Còn hiệu lực
01/10/2021

93732 Ống hút đàm kín TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ TAKENKO 22002/BPL-TAK Còn hiệu lực
26/01/2022

93733 Ống hút đàm kín TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN BPL0009/THUYAN Còn hiệu lực
22/02/2022

93734 Ống hút đàm kín TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN BPL0046/THUYAN Còn hiệu lực
13/04/2023

93735 Ống hút đàm kín TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ TAKENKO 23005 Còn hiệu lực
05/09/2023

93736 Ống hút đàm kín TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ TAKENKO 23005/BPL-TAK Còn hiệu lực
05/09/2023

93737 Ống hút đàm kín TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ TÂM Y 008-TAMY/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/11/2023

93738 Ống hút đàm nhớt TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 355-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y Khoa Còn hiệu lực
19/11/2021

93739 Ống hút đàm nhớt không kiểm soát TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 32/MED0919 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM B.H.C Còn hiệu lực
12/11/2019

93740 Ống hút điều hòa kinh nguyệt số 4,5,6,7,8,9,10 TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 370-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Hộ kinh doanh Nam Phụng Còn hiệu lực
10/11/2020