STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94331 Nút đậy kim luồn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HƯNG PHÁT 10/2023/02062023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/06/2023

94332 Nút đậy đuôi kim luồn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 076-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Hoàng Lộc Còn hiệu lực
16/09/2019

94333 Nút đậy đuôi kim luồn TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 319-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ kỹ thuật Hoàng Lộc Còn hiệu lực
02/11/2021

94334 Nút đậy đuôi kim luồn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG LỘC 04/2024/PLTTBYT-HL Còn hiệu lực
22/03/2024

94335 Nút điểm lệ TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 202/170000031/PCBPL-BTY Công ty Cổ phần Thiên Trường Còn hiệu lực
28/08/2021

94336 Nút điểm lệ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2217/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y KHOA VIỆT MỸ Còn hiệu lực
15/11/2021

94337 Nút điểm lệ freesize TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2217/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y KHOA VIỆT MỸ Còn hiệu lực
15/11/2021

94338 Nút điểm lệ hòa tan được VisiPlug TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3018PL-TTDV/170000027 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sunmed Đã thu hồi
07/02/2020

94339 Nút điểm lệ hòa tan được VisiPlug TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3018PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Đầu Tư Thế Giới Thương Mại Thiên Phúc Còn hiệu lực
07/02/2020

94340 Nút điểm lệ thông tuyến lệ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG 19/200000006/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/08/2022