STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94361 NW GIA BẢO Khẩu trang y tế TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 94.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN NÔNG SẢN NW GIA BẢO Còn hiệu lực
01/06/2020

94362 NW GIA BẢO Khẩu trang y tế TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 94.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN NÔNG SẢN NW GIA BẢO Còn hiệu lực
01/06/2020

94363 NycoCard D-Dimer (Test thử NycoCard D-Dimer) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 47PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Á Châu Còn hiệu lực
25/06/2019

94364 NycoCard CRP (Test thử NycoCard CRP) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDICON 47PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Á Châu Còn hiệu lực
25/06/2019

94365 NycoCard HbA1c (Test thử NycoCard HbA1c) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDICON 47PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Á Châu Còn hiệu lực
25/06/2019

94366 NycoCard HbA1c Control (Dung dịch chứng HbA1c) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDICON 47PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Á Châu Còn hiệu lực
25/06/2019

94367 Nycocard Reader II (Máy phân tích Nycocard Reader II) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDICON 47PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Á Châu Còn hiệu lực
25/06/2019

94368 NycoCard U-Albumin (Test thử U-Albumin) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 47PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Á Châu Còn hiệu lực
25/06/2019

94369 NycoCard U-Albumin Control (Dung dịch chứng U-Albumin) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 47PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Á Châu Còn hiệu lực
25/06/2019

94370 N­ước Oxy Già 3% TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM LAN Ý 052024KQPL/LY Còn hiệu lực
31/05/2024