STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94441 Ống thông can thiệp - chẩn đoán TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021564/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/03/2022

94442 Ống thông can thiệp - Guiding Catheter TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210692-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC NGỌC Còn hiệu lực
26/08/2021

94443 Ống thông can thiệp chẩn đoán TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 224/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TVT Còn hiệu lực
28/06/2019

94444 Ống Thông Can Thiệp Chẩn Đoán TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020677/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/03/2022

94445 Ống thông can thiệp chẩn đoán TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TVT 01/2023/PLSP-01 Còn hiệu lực
14/03/2023

94446 Ống thông can thiệp mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/11/562 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/11/2021

94447 Ống thông can thiệp mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2023/07/64 Còn hiệu lực
09/08/2023

94448 Ống thông can thiệp mạch máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 90-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SANG THU Còn hiệu lực
27/02/2020

94449 Ống thông can thiệp mạch máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN 11-2023/PL-PT Đã thu hồi
21/03/2023

94450 Ống thông can thiệp mạch máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN 36-2023/PL-PT Đã thu hồi
24/03/2023