STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94491 Ống thông cắt đốt điện sinh lý tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP 0127/210000009/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Còn hiệu lực
10/09/2021

94492 Ống thông cắt đốt điện sinh lý tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP 0142/210000009/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Còn hiệu lực
04/01/2022

94493 Ống thông cắt đốt điện sinh lý tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP 0152/210000009/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/02/2022

94494 Ống thông cắt đốt điện sinh lý tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 036KV/170000058/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/11/2022

94495 Ống thông cắt đốt điện sinh lý tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 034KV/170000058/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/11/2022

94496 Ống thông cắt đốt điện sinh lý tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 037KV/170000058/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/11/2022

94497 Ống thông cắt đốt điện sinh lý tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 038KV/170000058/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/11/2022

94498 Ống thông cắt đốt điện sinh lý tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 048KV/170000058/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/12/2022

94499 Ống thông cắt đốt điện sinh lý tim và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 0074/170000058/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Đã thu hồi
15/01/2021

94500 Ống thông cắt đốt điện sinh lý tim và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 0074/170000058/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Đã thu hồi
15/01/2021