STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94551 Ống thông can thiệp mạch thần kinh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/09/412 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/11/2021

94552 Ống thông can thiệp mạch thần kinh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/09/413 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/11/2021

94553 Ống thông can thiệp mạch thần kinh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/10/452 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/11/2021

94554 Ống thông can thiệp mạch thần kinh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/10/448 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
26/11/2021

94555 Ống thông can thiệp mạch thần kinh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2022/03/37 Còn hiệu lực
19/04/2022

94556 Ống thông can thiệp mạch thần kinh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2022/03/33 Còn hiệu lực
19/04/2022

94557 Ống thông can thiệp mạch thần kinh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2022/03/32 Còn hiệu lực
19/04/2022

94558 Ống thông can thiệp mạch thần kinh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/12/666 Còn hiệu lực
20/04/2022

94559 Ống thông can thiệp mạch thần kinh CelloTM Balloon TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 38/MED0518/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/07/2019

94560 Ống thông can thiệp mạch thần kinh – Apolo™ Onyx™ Delivery Micro Catheter TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 68/MED1217/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
14/10/2019