STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94551 Vật liệu gắn răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200773 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NỤ CƯỜI VIỆT Còn hiệu lực
18/12/2020

94552 Vật Liệu Gắn Răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210305 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
20/05/2021

94553 Vật liệu gắn răng TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 580.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA TDDENT Còn hiệu lực
27/11/2021

94554 Vật liệu gắn răng vĩnh viễn TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 060-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Dược Phẩm Tuyết Hải Còn hiệu lực
23/07/2019

94555 Vật liệu gắn răng vĩnh viễn TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 107/170000006/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TUYẾT HẢI Còn hiệu lực
11/10/2021

94556 Vật liệu ghép mô TTBYT Loại D TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/2309/MERAT-2019 Công ty TNHH Thương mại SIV Còn hiệu lực
25/09/2019

94557 Vật liệu ghép mô TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2790A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/09/2022

94558 Vật liệu ghép mô TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ACRO REGENMED PL 001 Đã thu hồi
20/12/2022

94559 Vật liệu ghép mô TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ACRO REGENMED PL 002 Đã thu hồi
20/12/2022

94560 Vật liệu ghép mô TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ACRO REGENMED PL 003 Đã thu hồi
26/12/2022