STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94601 Ống thông chẩn đoán tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0158-1/PCBPL-BSVIETNAM Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/08/2021

94602 Ống thông chẩn đoán tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 474/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT XUẤT NHẬP KHẨU HUY HOÀNG Còn hiệu lực
25/06/2020

94603 Ống thông chẩn đoán tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TM DVKT XNK HUY HOÀNG PL/G18-221026-0032 Còn hiệu lực
28/10/2022

94604 Ống thông chẩn đoán tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TM DVKT XNK HUY HOÀNG 11/2023/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
02/06/2023

94605 Ống thông chẩn đoán và phụ kiện TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 0060/170000058/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Còn hiệu lực
26/06/2019

94606 Ống thông chẩn đoán và phụ kiện TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 0060/170000058/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Còn hiệu lực
26/06/2019

94607 Ống thông chẩn đoán và phụ kiện TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 860/2021/180000028/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/09/2022

94608 Ống thông chẩn đoán và phụ kiện TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 859/2021/180000028/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/10/2022

94609 Ống thông chẩn đoán điện sinh lý tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP 0103/210000009/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Còn hiệu lực
22/07/2021

94610 Ống thông chẩn đoán điện sinh lý tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP 0110/210000009/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Còn hiệu lực
01/08/2021