STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94641 Ống thông cắt đốt điện sinh lý tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP 0106/210000009/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Còn hiệu lực
27/07/2021

94642 Ống thông cắt đốt điện sinh lý tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP 0116/210000009/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Còn hiệu lực
05/08/2021

94643 Ống thông cắt đốt điện sinh lý tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP 0127/210000009/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Còn hiệu lực
10/09/2021

94644 Ống thông cắt đốt điện sinh lý tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP 0142/210000009/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Còn hiệu lực
04/01/2022

94645 Ống thông cắt đốt điện sinh lý tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP 0152/210000009/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/02/2022

94646 Ống thông cắt đốt điện sinh lý tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 036KV/170000058/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/11/2022

94647 Ống thông cắt đốt điện sinh lý tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 034KV/170000058/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/11/2022

94648 Ống thông cắt đốt điện sinh lý tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 037KV/170000058/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/11/2022

94649 Ống thông cắt đốt điện sinh lý tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 038KV/170000058/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/11/2022

94650 Ống thông cắt đốt điện sinh lý tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 048KV/170000058/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/12/2022