STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94661 Ống / dây nối mở rộng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 287/190000031/PCBPL-BYT Công ty TNHH ASAP Châu Á Còn hiệu lực
12/07/2020

94662 Ống bao TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2055/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CIREM MEDICAL VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/02/2021

94663 Ống bảo quản DNA tự do TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN Y SINH ĐẠI XUÂN PL2304-24/CBPL-ĐX Còn hiệu lực
26/04/2024

94664 Ống bảo quản DNA tự do có chứa chất chống đông EDTA.K2 TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 34/2023/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/05/2023

94665 Ống bảo quản DNA tự do có chứa chất chống đông EDTA.K2 TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 34A/2023/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/09/2023

94666 Ống bảo quản DNA tự do có chứa chất chống đông EDTA.K2 TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ MINH VIỆT 04/2023/MV-KQPL Còn hiệu lực
17/01/2024

94667 Ống bảo quản DNA tự do có chứa chất chống đông EDTA.K3 TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ MINH VIỆT 01/2023/MV-KQPL Còn hiệu lực
20/09/2023

94668 Ống bảo quản mẫu ở nhiệt độ âm sâu TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4078-2PL-TTDV CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG MINH Còn hiệu lực
23/12/2021

94669 Ống bảo quản mẫu ở nhiệt độ âm sâu, (Cryotube) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI 0908/22-MEC-CBPL Còn hiệu lực
09/08/2022

94670 Ống bảo vệ thực quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1185/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/06/2022