STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94661 Stent niệu quản TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-092/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
08/07/2021

94662 Stent niệu quản TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-094/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
08/07/2021

94663 Stent niệu quản TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-094REV01/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
20/10/2021

94664 Stent niệu quản TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-092REV01/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
02/11/2021

94665 Stent niệu quản TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/11/2022

94666 Stent niệu quản TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0025/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/11/2022

94667 Stent niệu quản TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHÂN HIẾU 02_2022/PL Còn hiệu lực
09/11/2022

94668 Stent niệu quản TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHÂN HIẾU 02_2022/PL Còn hiệu lực
09/11/2022

94669 Stent niệu quản TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHÂN HIẾU 01_2023/PL Đã thu hồi
01/04/2023

94670 Stent niệu quản TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHÂN HIẾU 02_2023/PL Còn hiệu lực
04/04/2023