STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94681 Ống thông can thiệp mạch vành TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 140/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/06/2020

94682 Ống thông can thiệp mạch vành TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 140/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/06/2020

94683 Ống thông can thiệp mạch vành TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 140/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/06/2020

94684 Ống thông can thiệp mạch vành TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 140/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/06/2020

94685 Ống thông can thiệp mạch vành TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 140/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/06/2020

94686 Ống thông can thiệp mạch vành TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 140/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/06/2020

94687 Ống thông can thiệp mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM IDSHCM-05/210000016/PCBPL-BYT Công ty TNHH IDS Medical Systems Việt Nam Đã thu hồi
08/09/2021

94688 Ống thông can thiệp mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HOÀNG HUY PHÁT 08122022/CLEARGUIDE/KQPL-HHP Còn hiệu lực
12/12/2022

94689 Ống thông can thiệp mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HOÀNG HUY PHÁT 12122022/CLEARGUIDE/KQPL-HHP Còn hiệu lực
14/12/2022

94690 Ống thông can thiệp mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM IDSHCM-69/210000016/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/03/2023