STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94711 Phim X - Quang thường quy TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 149 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ Còn hiệu lực
10/04/2020

94712 Phim X - Quang y tế TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 148 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ Còn hiệu lực
10/04/2020

94713 Phim X-quang TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 450-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Phương Nam Còn hiệu lực
22/08/2019

94714 Phim X-quang TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 38321CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CONTEX VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/07/2021

94715 Phim X-quang TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 40321CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CONTEX VIỆT NAM Còn hiệu lực
30/07/2021

94716 Phim X-quang TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CONTEX VIỆT NAM 03/2022/CONTEX Còn hiệu lực
06/09/2022

94717 Phim X-quang TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CONTEX VIỆT NAM 04/2023/CONTEX-PL Còn hiệu lực
27/07/2023

94718 Phim X-quang TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CONTEX VIỆT NAM 08/2023/CONTEX-PL Đã thu hồi
22/09/2023

94719 Phim X-quang TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CONTEX VIỆT NAM 08/2023/CONTEX-PL Còn hiệu lực
22/09/2023

94720 Phim X-quang TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT LONG VL/PL-35 Còn hiệu lực
03/02/2024