STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94901 Ống Thông Dạ Dày Silicone TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 054 PL-TT CÔNG CỔ PHẦN THIẾT Y TẾ TÍN Đã thu hồi
03/07/2019

94902 Ống thông dạ dày silicone TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI 654-VT/170000063/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/02/2020

94903 Ống thông dạ dày Silicone TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190303.1 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN NEW LINK Còn hiệu lực
05/01/2021

94904 Ống thông dạ dày silicone TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 0035-TT/170000132/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/01/2023

94905 Ống thông dạ dày silicone TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 0052-TT/170000132/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/02/2023

94906 Ống thông dạ dày silicone/ Silicone Gastrostomy Tube TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ DTT 01/DTT/PL Còn hiệu lực
24/04/2023

94907 Ống thông dạ dày Silicone/All-Silicone Gastric Duodenal Levin Tube TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SEWOON MEDICAL VINA 03 Còn hiệu lực
13/04/2023

94908 Ống thông dạ dày số TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM 01NL-YU/1 70000009/PLTBYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Còn hiệu lực
29/06/2019

94909 Ống thông dạ dày số TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM 01NL-YU/1 70000009/PLTBYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Còn hiệu lực
29/06/2019

94910 Ống thông dạ dày số TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM 01NL-YU/1 70000009/PLTBYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Còn hiệu lực
29/06/2019