STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94921 Ống thông hỗ trợ can thiệp mạch ngoại biên TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 157/MED0818/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/09/2019

94922 Ống thông hỗ trợ can thiệp mạch ngoại biên TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 149/MED0818/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/09/2019

94923 Ống thông hỗ trợ can thiệp mạch ngoại biên TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 165/MED0818/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/09/2019

94924 Ống thông hỗ trợ can thiệp mạch ngoại biên TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 394/MED1218/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/10/2019

94925 Ống thông hỗ trợ can thiệp mạch ngoại biên TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 163/MED0818/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/10/2019

94926 Ống thông hỗ trợ can thiệp mạch ngoại biên TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 164/MED0818/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/10/2019

94927 Ống thông hỗ trợ can thiệp mạch ngoại biên TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 856/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/07/2020

94928 Ống thông hỗ trợ can thiệp mạch ngoại biên TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 856/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/07/2020

94929 Ống thông hỗ trợ can thiệp mạch ngoại biên TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 856/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/07/2020

94930 Ống thông hỗ trợ can thiệp mạch ngoại biên TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 47/MED0720 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
14/08/2020