STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94951 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng CK-MB TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2207-PL-CC-048-C Đã thu hồi
29/07/2022

94952 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng CK-MB TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2208-PL-CC-121-C Còn hiệu lực
13/09/2022

94953 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng CK-MB TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2302-PL-CC-190-C Còn hiệu lực
22/02/2023

94954 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng CK-MB, Myoglobin, NTproBNP, Troponin I TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-230/170000033/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/02/2022

94955 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Creatine Kinase MB, Myoglobin, NTproBNP, Troponin I TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-273/170000033/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/02/2023

94956 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Creatinine niệu và Microalbumin niệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-043/PLTTBYT Còn hiệu lực
17/03/2022

94957 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng CRP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 55/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
23/06/2021

94958 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng CRP TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2207-PL-CC-050-B Đã thu hồi
29/07/2022

94959 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng CRP TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2208-PL-CC-075-B Còn hiệu lực
12/08/2022

94960 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng CRP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH 162022/TDM-PCBPL Còn hiệu lực
21/08/2022