STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95151 Tấm nhận ảnh DR kỹ thuật số TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 49/2022/CV-VQ Đã thu hồi
18/05/2022

95152 Tấm nhận ảnh DR kỹ thuật số TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 49/2022/CV-VQ Còn hiệu lực
18/05/2022

95153 Tấm nhận ảnh IP (Regius Plate) Hộp đựng tấm nhận ảnh Cassette (Regius Cassette) Cassette có tấm nhận ảnh (Regius Cassette Plate) TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 734CL13/9/17 PL-TTDV/ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ 2H Còn hiệu lực
22/10/2019

95154 Tấm nhận ảnh kỹ thuật số TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 275d2020/CV-VQ Công ty TNHH Trang thiết bị y tế Ánh Ngọc Đã thu hồi
27/11/2020

95155 Tấm nhận ảnh kỹ thuật số TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 275d/2020/CV-VQ Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Ánh Ngọc Còn hiệu lực
22/01/2021

95156 Tấm nhận ảnh kỹ thuật số bản phẳng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190173.1 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ÁNH LINH Còn hiệu lực
22/10/2019

95157 Tấm nhận ảnh kỹ thuật số bản phẳng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 144/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ÁNH LINH Còn hiệu lực
22/02/2021

95158 Tấm nhận ảnh kỹ thuật số và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210351 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚ SỸ Còn hiệu lực
02/06/2021

95159 Tấm nhận ảnh máy x quang vú TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 49/2022/CV-VQ Đã thu hồi
18/05/2022

95160 Tấm nhận ảnh máy x quang vú TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 49/2022/CV-VQ Còn hiệu lực
18/05/2022