STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95321 Ống mở khí quản 2 nòng Rota-Trach các số TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1194/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ TÂN ĐẠI THÀNH Còn hiệu lực
25/08/2020

95322 Ống mở khí quản 2 nòng Rota-Trach các số TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 105/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ TÂN ĐẠI THÀNH Còn hiệu lực
22/02/2021

95323 Ống mở khí quản bóng quả lê, có hút dịch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 36/MED0920 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
14/10/2020

95324 Ống mở khí quản các size TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Digi-PL/40 Còn hiệu lực
14/04/2022

95325 Ống mở khí quản có bóng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 69/MED0720 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/08/2020

95326 Ống mở khí quản có bóng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/06/124 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/08/2021

95327 Ống mở khí quản có bóng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 73421CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LÊ LỢI Còn hiệu lực
14/09/2021

95328 Ống mở khí quản có bóng - Shiley™ Laryngectomy Tracheal Tube Cuffed / Murphy Eye TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 08/MED0318/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
15/08/2019

95329 Ống mở khí quản có bóng quả lê TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/10/519 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
04/12/2021

95330 Ống mở khí quản có bóng quả lê nòng trong TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 61/MED0720 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
14/08/2020