STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95321 Tay khoan nha khoa TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3904-5CL3403/11/8/19 PL-TTDV Công ty TNHH Thiết bị y tế Bảo Thịnh Còn hiệu lực
12/08/2021

95322 Tay khoan nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1567/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG Còn hiệu lực
14/09/2021

95323 Tay khoan nha khoa TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4058-9 PL-TTDV Công ty TNHH Thiết bị y tế Bảo Thịnh Còn hiệu lực
19/11/2021

95324 Tay khoan nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM Tay khoan nha khoa CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/11/2021

95325 Tay khoan nha khoa TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 663.21/180000026/PCBPL-BYT BẠCH SỸ MINH Còn hiệu lực
11/12/2021

95326 Tay khoan nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM 1703/DSV/PL-22 Còn hiệu lực
17/03/2022

95327 Tay khoan nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH NHA KHOA SA VIỆT NAM 14072022 Còn hiệu lực
14/07/2022

95328 Tay khoan nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG Y TẾ NHA PHONG 01/2022 NP Còn hiệu lực
25/04/2023

95329 Tay khoan nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TDENT 02/2022/PL-TDENT Còn hiệu lực
30/09/2022

95330 Tay khoan nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO THỊNH 0010/BPL-BT/23 Còn hiệu lực
02/03/2023