STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95401 Thuốc thử xét nghiệm định lượng c-peptide TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 48/SHV-RC-2023 Còn hiệu lực
05/07/2023

95402 Thuốc thử xét nghiệm định lượng C-reactive protein TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-201/170000033/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/09/2021

95403 Thuốc thử xét nghiệm định lượng C4 người TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2931/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/08/2022

95404 Thuốc thử xét nghiệm định lượng C4 người TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2933/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/08/2022

95405 Thuốc thử xét nghiệm định lượng C4 người TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3191/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/10/2022

95406 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Ca (Calci) toàn phần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 84/2023/NP-PL Còn hiệu lực
31/03/2023

95407 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CA 125 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1842/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/07/2021

95408 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CA 125 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3211/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/11/2022

95409 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CA 125 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3213/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/11/2022

95410 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CA 125 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 01/2022/MR-VN/PL Còn hiệu lực
29/05/2023