STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95411 Ống thông niệu quản DJ TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2052CL10/8/18 PL-TTDV/ Công ty TNHH Thông minh Hoàng Hà Còn hiệu lực
23/11/2019

95412 Ống thông niệu quản DJ TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4098-2 PL-TTDV Đã thu hồi
24/01/2022

95413 Ống thông niệu quản DJ TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4099-1 PL-TTDV Còn hiệu lực
24/01/2022

95414 Ống thông niệu quản DJ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THÔNG MINH HOÀNG HÀ 4099-1 PL-TTDV/ 170000027/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/08/2022

95415 Ống thông niệu quản DJ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THÔNG MINH HOÀNG HÀ 0817/HHA-BPLTTBYT Còn hiệu lực
17/08/2022

95416 Ống thông niệu quản DJ TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2014 PL-TTDV Còn hiệu lực
01/08/2023

95417 Ống thông niệu quản Double J - Double J stent TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 14/170000149/PCBPL-BYT Công ty cổ phần ADK Còn hiệu lực
14/05/2020

95418 Ống thông niệu quản Double J - Double J stent TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 40/170000149/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ADK Còn hiệu lực
08/06/2020

95419 Ống thông niệu quản Double J - Double J Stent TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 49/170000149/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ADK Đã thu hồi
27/10/2020

95420 Ống thông niệu quản Double J - Double J Stent TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 49/170000149/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ADK Còn hiệu lực
30/10/2020