STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95441 Thuốc thử xét nghiệm định lượng C-Peptide TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3420/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/03/2023

95442 Thuốc thử xét nghiệm định lượng C-Peptide TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3421/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/03/2023

95443 Thuốc thử xét nghiệm định lượng C-peptide TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 02/2022/MR-VN/PL Còn hiệu lực
03/06/2023

95444 Thuốc thử xét nghiệm định lượng c-peptide TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 48/SHV-RC-2023 Còn hiệu lực
05/07/2023

95445 Thuốc thử xét nghiệm định lượng c-peptide TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 48/SHV-RC-2023 Còn hiệu lực
05/07/2023

95446 Thuốc thử xét nghiệm định lượng C-reactive protein TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-201/170000033/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/09/2021

95447 Thuốc thử xét nghiệm định lượng C4 người TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2931/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/08/2022

95448 Thuốc thử xét nghiệm định lượng C4 người TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2933/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/08/2022

95449 Thuốc thử xét nghiệm định lượng C4 người TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3191/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/10/2022

95450 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Ca (Calci) toàn phần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 84/2023/NP-PL Còn hiệu lực
31/03/2023