STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95451 Thuốc thử xét nghiệm định lượng C4 người TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3191/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/10/2022

95452 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Ca (Calci) toàn phần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 84/2023/NP-PL Còn hiệu lực
31/03/2023

95453 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CA 125 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1842/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/07/2021

95454 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CA 125 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3211/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/11/2022

95455 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CA 125 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3213/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/11/2022

95456 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CA 125 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 01/2022/MR-VN/PL Còn hiệu lực
29/05/2023

95457 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CA 15-3 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1760/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
20/07/2021

95458 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CA 15-3 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3534/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/05/2023

95459 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CA 15-3 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3535/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/05/2023

95460 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CA 15-3 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 01/2022/MR-VN/PL Còn hiệu lực
29/05/2023