STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95461 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CA 15-3 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1760/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
20/07/2021

95462 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CA 15-3 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3534/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/05/2023

95463 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CA 15-3 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3535/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/05/2023

95464 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CA 15-3 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 01/2022/MR-VN/PL Còn hiệu lực
29/05/2023

95465 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CA 19-9 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1816/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
27/07/2021

95466 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CA 19-9 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3212/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/11/2022

95467 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CA 19-9 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 01/2022/MR-VN/PL Còn hiệu lực
29/05/2023

95468 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CA 72-4 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1827/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/07/2021

95469 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CA 72-4 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1814/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/08/2021

95470 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CA 72-4 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2064/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
02/11/2021