STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95471 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Ferritin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS 23011 PL-ADC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/03/2023

95472 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Ferritin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3528/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/05/2023

95473 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Ferritin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3529/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/05/2023

95474 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Ferritin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 02/2022/MR-VN/PL Còn hiệu lực
03/06/2023

95475 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Ferritin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 04/2022/EL-VN/PL Còn hiệu lực
21/06/2023

95476 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Ferritin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH STV TECHNOLOGY 0407.4/STV Còn hiệu lực
04/07/2023

95477 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Fibrinogen TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 193/Biolabo-2021/190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TBYT PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
22/06/2021

95478 Thuốc thử xét nghiệm định lượng fibrinogen TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 31/2021/SKMT-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
10/08/2021

95479 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Fibrinogen TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 19/2022/SKMT-PL Còn hiệu lực
25/08/2022

95480 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Fibrinogen TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-11-151/2022/PL Còn hiệu lực
28/10/2022