STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95491 Thuốc thử xét nghiệm định lượng FT3 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2058/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
02/11/2021

95492 Thuốc thử xét nghiệm định lượng FT3 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2645/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/05/2022

95493 Thuốc thử xét nghiệm định lượng FT3 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2681/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/05/2022

95494 Thuốc thử xét nghiệm định lượng fT3 TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 057.1-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/03/2023

95495 Thuốc thử xét nghiệm định lượng FT3 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 02/2022/MR-VN/PL Còn hiệu lực
03/06/2023

95496 Thuốc thử xét nghiệm định lượng FT3 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 47/SHV-RC-2023 Còn hiệu lực
05/07/2023

95497 Thuốc thử xét nghiệm định lượng FT4 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2698/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/07/2022

95498 Thuốc thử xét nghiệm định lượng FT4 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2949/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/08/2022

95499 Thuốc thử xét nghiệm định lượng fT4 TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 057.1-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/03/2023

95500 Thuốc thử xét nghiệm định lượng FT4 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 02/2022/MR-VN/PL Còn hiệu lực
03/06/2023