STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95511 Ống nối dây máy thở TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 229-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Hasukito Còn hiệu lực
24/12/2021

95512 Ống nối dây máy thở TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG DANH 01/2022-PLTTBYT-HD01 Còn hiệu lực
18/01/2022

95513 Ống nối dây máy thở TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG DANH 02/2022-PLTTBYT-HD01 Còn hiệu lực
01/03/2022

95514 ỐNG NỐI DÂY MÁY THỞ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT HOÀNG PHƯƠNG 18/170000106/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/10/2022

95515 Ống nối dây máy thở TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG HÀNH VIỆT 01/2022 Còn hiệu lực
14/11/2022

95516 Ống nối dây máy thở TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DSC VIỆT NAM 2302/2022/DSC Còn hiệu lực
04/04/2023

95517 Ống nối dây máy thở TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DSC VIỆT NAM 2302/2023/DSC Còn hiệu lực
10/07/2023

95518 Ống nối dây máy thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT HOÀNG PHƯƠNG 27/170000106/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/05/2024

95519 Ống Nối Dây Máy Thở (Catheter Mount) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG 005-PQ/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/11/2022

95520 ỐNG NỐI DÂY MÁY THỞ (CATHETER MOUNT) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 0039-TT/170000132/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/02/2023