STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95511 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Gamma-GT TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 02/2022/DI-VN/PL Còn hiệu lực
20/06/2023

95512 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Gamma-GT TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 02/2022/DI-VN/PL Còn hiệu lực
20/06/2023

95513 Thuốc thử xét nghiệm định lượng gamma‑glutamyltransferase TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2629/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/05/2022

95514 Thuốc thử xét nghiệm định lượng GDF-15 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2738/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/06/2022

95515 Thuốc thử xét nghiệm định lượng GDF-15 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2753/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/06/2022

95516 Thuốc thử xét nghiệm định lượng GDF-15 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2742/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/06/2022

95517 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Gentamicin TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCi_0027 Còn hiệu lực
27/01/2022

95518 Thuốc thử xét nghiệm định lượng gentamicin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3128/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/10/2022

95519 Thuốc thử xét nghiệm định lượng gentamicin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3393/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/12/2022

95520 Thuốc thử xét nghiệm định lượng gentamicin TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0136 Còn hiệu lực
28/06/2023