STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95541 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 0051-TT/170000132/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/02/2023

95542 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VM PLB/KQPL-07 Còn hiệu lực
02/03/2023

95543 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VM PLB/KQPL-08 Còn hiệu lực
07/04/2023

95544 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT LONG VL/PL-15 Còn hiệu lực
06/06/2023

95545 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 06/2023/PL-PĐ Còn hiệu lực
12/07/2023

95546 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI VIỆT 05/PL-TBYTĐV Còn hiệu lực
19/07/2023

95547 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ 23/BPL/2023 Còn hiệu lực
21/07/2023

95548 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM 83/170000074/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/08/2023

95549 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM 012022B/HK-CV Đã thu hồi
07/08/2023

95550 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM 012022A/HK-CV Còn hiệu lực
07/08/2023