STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95561 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CA242 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 01/2022/MR-VN/PL Còn hiệu lực
29/05/2023

95562 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CA50 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 01/2022/MR-VN/PL Còn hiệu lực
29/05/2023

95563 Thuốc thử xét nghiệm định lượng các chuỗi nhẹ kappa TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc-0027 Còn hiệu lực
23/03/2022

95564 Thuốc thử xét nghiệm định lượng các chuỗi nhẹ lambda TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc-0018 Còn hiệu lực
23/03/2022

95565 Thuốc thử xét nghiệm định lượng các globulin miễn dịch liên kết và tự do của các loại chuỗi nhẹ kappa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2603/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/05/2022

95566 Thuốc thử xét nghiệm định lượng các globulin miễn dịch liên kết và tự do của các loại chuỗi nhẹ kappa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3238/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/11/2022

95567 Thuốc thử xét nghiệm định lượng các globulin miễn dịch liên kết và tự do của các loại chuỗi nhẹ kappa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3264/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/11/2022

95568 Thuốc thử xét nghiệm định lượng các globulin miễn dịch liên kết và tự do của các loại chuỗi nhẹ lambda TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2686/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/06/2022

95569 Thuốc thử xét nghiệm định lượng các globulin miễn dịch liên kết và tự do của các loại chuỗi nhẹ lambda TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3240/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/11/2022

95570 Thuốc thử xét nghiệm định lượng các globulin miễn dịch liên kết và tự do của các loại chuỗi nhẹ lambda TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3269/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/11/2022