STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95571 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CK-MB TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 248/2021/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
01/08/2021

95572 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CK-MB TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 215/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
16/11/2021

95573 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CK-MB TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG CHẨN ĐOÁN XUÂN HOÀI 02-AS/200000031/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/07/2022

95574 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CK-MB TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2207-PL-CC-049-C Đã thu hồi
29/07/2022

95575 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CK-MB TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2208-PL-CC-122-C Đã thu hồi
05/09/2022

95576 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CK-MB TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 163/2022/NA-PL Còn hiệu lực
01/11/2022

95577 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CK-MB TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 164/2022/NA-PL Còn hiệu lực
01/11/2022

95578 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CK-MB TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 169/2022/NA-PL Còn hiệu lực
11/11/2022

95579 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CK-MB TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 057.1-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/03/2023

95580 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CK-MB TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2302-PL-CC-191-C Còn hiệu lực
22/02/2023