STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95601 Thuốc thử xét nghiệm định lượng hoạt tính yếu tố V TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-11-208/2022/PL Còn hiệu lực
22/12/2022

95602 Thuốc thử xét nghiệm định lượng hoạt tính yếu tố V TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-11-26/2023/PL Còn hiệu lực
03/07/2023

95603 Thuốc thử xét nghiệm định lượng hoạt tính yếu tố VII TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 203/BE-2021/ 190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
26/10/2021

95604 Thuốc thử xét nghiệm định lượng hoạt tính yếu tố VII TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-11-209/2022/PL Còn hiệu lực
22/12/2022

95605 Thuốc thử xét nghiệm định lượng hoạt tính yếu tố VIII TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 203/BE-2021/ 190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
26/10/2021

95606 Thuốc thử xét nghiệm định lượng hoạt tính yếu tố VIII TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-11-210/2022/PL Còn hiệu lực
22/12/2022

95607 Thuốc thử xét nghiệm định lượng hoạt tính yếu tố von Willebrand (VWF) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 13/2021/SKMT-PL Còn hiệu lực
30/08/2022

95608 Thuốc thử xét nghiệm định lượng hoạt tính yếu tố X TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 203/BE-2021/ 190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
26/10/2021

95609 Thuốc thử xét nghiệm định lượng hoạt tính yếu tố X TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-11-212/2022/PL Còn hiệu lực
22/12/2022

95610 Thuốc thử xét nghiệm định lượng hoạt tính yếu tố XI TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 203/BE-2021/ 190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
26/10/2021