STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95611 Thuốc thử xét nghiệm định lượng hoạt tính yếu tố VIII TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 203/BE-2021/ 190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
26/10/2021

95612 Thuốc thử xét nghiệm định lượng hoạt tính yếu tố VIII TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-11-210/2022/PL Còn hiệu lực
22/12/2022

95613 Thuốc thử xét nghiệm định lượng hoạt tính yếu tố von Willebrand (VWF) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 13/2021/SKMT-PL Còn hiệu lực
30/08/2022

95614 Thuốc thử xét nghiệm định lượng hoạt tính yếu tố X TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 203/BE-2021/ 190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
26/10/2021

95615 Thuốc thử xét nghiệm định lượng hoạt tính yếu tố X TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-11-212/2022/PL Còn hiệu lực
22/12/2022

95616 Thuốc thử xét nghiệm định lượng hoạt tính yếu tố XI TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 203/BE-2021/ 190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
26/10/2021

95617 Thuốc thử xét nghiệm định lượng hoạt tính yếu tố XI TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-11-213/2022/PL Còn hiệu lực
22/12/2022

95618 Thuốc thử xét nghiệm định lượng hoạt tính yếu tố XII TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 203/BE-2021/ 190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
26/10/2021

95619 Thuốc thử xét nghiệm định lượng hoạt tính yếu tố XII TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-11-214/2022/PL Còn hiệu lực
23/12/2022

95620 Thuốc thử xét nghiệm định lượng hoạt tính ɑ-amylase của huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu người. TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP 03SH-190000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/01/2023