STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95621 Ống thông tiểu Foley 2 nhánh, số 14,Ống thông tiểu Foley 2 nhánh, số 16 TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2951PL-TTDV/ 170000027/PCBPL-BYT Công ty cổ phần dược vật tư y tế Thành Vinh Còn hiệu lực
16/10/2019

95622 Ống thông tiểu Foley 3 nhánh 100% silicone TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3121PL-TTDV Công Ty TNHH Toàn Ánh Còn hiệu lực
07/02/2020

95623 Ống thông tiểu foley silicone - All silicone foley catheter TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 65/170000149/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ADK Đã thu hồi
25/03/2021

95624 Ống thông tiểu foley silicone - All silicone foley catheter TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 65/170000149/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ADK Còn hiệu lực
12/07/2021

95625 Ống thông tiểu foley silicone - All silicone foley catheter TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 76/170000149/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ADK Còn hiệu lực
09/08/2021

95626 Ống thông tiểu foley silicone - Silicone foley catheter TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 41/170000149/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ADK Còn hiệu lực
08/06/2020

95627 Ống thông tiểu foley silicone - Silicone foley catheter TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 49/170000149/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ADK Đã thu hồi
27/10/2020

95628 Ống thông tiểu foley silicone - Silicone foley catheter TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 49/170000149/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ADK Còn hiệu lực
30/10/2020

95629 Ống thông tiểu foley silicone – All silicone foley balloon catheter TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 32/170000149/PCBPL-BYT Công ty cổ phần ADK Còn hiệu lực
15/05/2020

95630 Ống thông tiểu Folley 2 nhánh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 297-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Huỳnh Ngọc Còn hiệu lực
17/09/2019