STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95701 Ống thông tiểu thẳng- Nelaton Catheter TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 803/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ASENAC Còn hiệu lực
11/01/2021

95702 Ống thông tiểu đầu cong TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 770/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH AMETHYST MEDICAL VIỆT NAM Còn hiệu lực
03/06/2021

95703 ống thông tiểu, ống thông khí quản, các cỡ, ống hút dịch TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1567 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH Còn hiệu lực
16/02/2021

95704 Ống thông tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/11/572 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/11/2021

95705 Ống thông tĩnh mạch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC ĐỨC CHI 080618ĐC/170000095/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC ĐỨC CHI Đã thu hồi
10/06/2019

95706 Ống thông tĩnh mạch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC ĐỨC CHI 180718ĐC/170000095/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC ĐỨC CHI Còn hiệu lực
10/06/2019

95707 Ống thông tĩnh mạch TTBYT Loại D TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 447.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Còn hiệu lực
11/09/2021

95708 Ống thông tĩnh mạch TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THÁI PHÚ 30/PL-TP Còn hiệu lực
30/03/2022

95709 Ống thông tĩnh mạch TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THÁI PHÚ 32/PL-TP Còn hiệu lực
18/04/2022

95710 Ống thông tĩnh mạch (CF7-7-60) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC ĐỨC CHI 061117ĐC/170000095/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC ĐỨC CHI Đã thu hồi
10/06/2019