STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95721 Thân răng cấy ghép dạng bắt vít TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT 12072022.02/SD/BPL Đã thu hồi
14/07/2022

95722 Thân răng cấy ghép dạng bắt vít TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20180807-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/07/2022

95723 Thân răng cấy ghép dạng bắt vít TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT 20220813/SD/BPL Còn hiệu lực
15/08/2022

95724 Thân răng cấy ghép dạng bắt vít TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT 20230525/SD/BPL Đã thu hồi
29/05/2023

95725 Thân răng cấy ghép dạng bắt vít TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT 20230530.02/SD/BPL Còn hiệu lực
31/05/2023

95726 Thân răng cấy ghép kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191444 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
20/02/2020

95727 Thân răng cấy ghép kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200807 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
04/01/2021

95728 Thân răng cấy ghép kỹ thuật số TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20180809-ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
13/01/2022

95729 Thân răng cấy ghép kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT 12072022.04/SD/BPL Đã thu hồi
13/07/2022

95730 Thân răng cấy ghép kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT 28072022/SD/BPL Còn hiệu lực
28/07/2022