STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95751 Thân răng nhân tạo tạm thời TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 0762021ST- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH STRAUMANN INDOCHINA Còn hiệu lực
01/12/2021

95752 Thân trụ răng cấy ghép TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190976-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI NHA KHOA RẠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
17/03/2021

95753 Thân trụ răng cấy ghép TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190043.1-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MAXDENT Còn hiệu lực
17/03/2021

95754 Thân trụ răng cấy ghép TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190198.1-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MAXDENT Còn hiệu lực
17/03/2021

95755 Thân trụ răng cấy ghép TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210581-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y NHA KHOA 3D Còn hiệu lực
01/08/2021

95756 Thân trụ răng cấy ghép tạm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190277.1-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI NHA KHOA RẠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
17/03/2021

95757 Thân tuốc nơ vít TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ (MEDITECH CO., LTD) 01/2022/MDTPL-BYT Còn hiệu lực
14/02/2022

95758 Thân tuốc nơ vít trục khủy TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ (MEDITECH CO., LTD) 01/2022/MDTPL-BYT Còn hiệu lực
14/02/2022

95759 Thân tuốc nơ vít điện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ (MEDITECH CO., LTD) 05/2022MDTPL-BYT Còn hiệu lực
24/05/2022

95760 Thân đốt sống nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2022/08/195 Còn hiệu lực
30/05/2023