STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
96221 Ống mở khí quản hai nòng không bóng có cửa sổ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 75/MED0720 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/08/2020

96222 Ống mở khí quản có bóng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 52PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Vật tư Y Tế Hà Nội Còn hiệu lực
25/06/2019

96223 Ống nội khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 62/MED0720 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
14/08/2020

96224 Ống nội khí quản, có bóng hình quả lê TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 74/MED0720 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/08/2020

96225 Ống nội khí quản, có bóng quả lê, hút dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 87/MED0720 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/08/2020

96226 Ống nội soi khớp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 15/MED1119 Văn phòng Đại diện STRYKER SALES CORPORATION tại Thành Phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
21/02/2020

96227 Ống nội soi khớp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 46/MED1219 CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL - PHÂN PHỐI Còn hiệu lực
21/02/2020

96228 Ống nội soi lồng ngực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM 00424/PCBPL-OVN Còn hiệu lực
15/01/2024

96229 Ống nội phế quản TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ NEWTECH Ống nội phế quản Còn hiệu lực
12/09/2023

96230 Ống nội phế quản TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ NEWTECH 0709/2023/NT Còn hiệu lực
12/09/2023