STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
96331 Ống thông Silicone nuôi ăn dạ dày qua da kiểu bóng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC 08-VCPL20 CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC Đã thu hồi
25/03/2020

96332 Ống thông silicone nuôi ăn dạ dày qua da kiểu bóng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC 05-VCPL21 CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC Còn hiệu lực
20/04/2021

96333 Ống thông Silicone nuôi ăn dạ dày qua da kiểu bóng (Loại Standard) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1976/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC Còn hiệu lực
02/12/2020

96334 Ống thông silicone nuôi ăn dạ dày qua da kiểu bóng / All Silicone Gastrostomy Balloon Catheter TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC 18-VCPL20 CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC - CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
18/04/2020

96335 Ống thông silicone nuôi ăn đường mũi - dạ dày - hỗng tràng / 3 Way Naso G-J Tube TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC 05_VBPL23 Đã thu hồi
25/07/2023

96336 Ống thông Silicone nuôi ăn đường mũi - dạ dày - hỗng tràng / Naso G-J Tube TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1592/170000077/PCBPL-BYT. CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC - CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
02/03/2020

96337 Ống thông Silicone nuôi ăn đường mũi-dạ dày-hỗng tràng /3 Way Naso G-J Tube TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC 08_VCPL23 Đã thu hồi
27/07/2023

96338 Ống thông Silicone nuôi ăn đường mũi-dạ dày-hỗng tràng /3 Way Naso G-J Tube TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC CVPL-2301 Còn hiệu lực
28/07/2023

96339 Ống thông Silicone nuôi ăn đường mũi-dạ dày-hỗng tràng/3 Way Naso G-J Tube TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC 06_VCPL23 Đã thu hồi
26/07/2023

96340 Ống thông song chụp và chẩn đoán mạch não TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 076-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH MTV CVS Medical Còn hiệu lực
25/03/2020