STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
96411 Panel thử xét nghiệm định tính Methamphetamine, Marijuana, Methylenedioxymethamphetamine và Morphine (Panel thử phát hiện MET/THC/MDMA/MOP) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU 23009 PL-AC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/10/2023

96412 Panel thử xét nghiệm định tính Methamphetamine, Marijuana, Methylenedioxymethamphetamine, Morphine và Cocaine (Panel thử phát hiện MET/THC/MDMA/MOP/COC) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU 23007 PL-AC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/04/2023

96413 Panel thử xét nghiệm định tính Methylenedioxymethamphetamine, Methamphetamine, Opiates (Morphine), Marijuana trong nước tiểu (Panel thử phát hiện MDMA/MET/OPI/ THC trong nước tiểu) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS 23025 PL-ADC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/06/2023

96414 Panel thử xét nghiệm định tính Morphine, Amphetamine, Methamphetamine, Ketamine và Marijuana (Panel thử phát hiện MOP/AMP/MET/KET/THC) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BẮC NAM 2024-01/BPL- DOA-B Còn hiệu lực
08/03/2024

96415 Panel thử xét nghiệm định tính Morphine, Amphetamine,Methamphetamine và Marijuana (Panel thử phát hiện MOP/AMP/MET/THC) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BẮC NAM 2024-01/BPL- DOA-B Còn hiệu lực
08/03/2024

96416 Panel thử xét nghiệm định tính Morphine, Ecstasy, Methamphetamine và Marijuana (Panel thử phát hiện (MOP/MDMA/MET/THC) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BẮC NAM 2024-01/BPL- DOA-B Còn hiệu lực
08/03/2024

96417 Panel thử xét nghiệm định tính Morphine, Ecstasy, Methamphetamine, Ketamine và Marijuana (Panel thử phát hiện MOP/MDMA/MET/KET/THC) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BẮC NAM 2024-01/BPL- DOA-B Còn hiệu lực
08/03/2024

96418 Panel thử/ Khay thử/ Que thử xét nghiệm định tính phát hiện chất gây nghiện trong mẫu nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT AN THỊNH 2023-03/BPL- DOA-B Còn hiệu lực
21/03/2023

96419 Panel thử/ Khay thử/ Que thử xét nghiệm định tính phát hiện chất gây nghiện trong mẫu nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICAL TD 01/2023/MTD-PL Còn hiệu lực
24/06/2023

96420 Panel thử/ Que thử xét nghiệm định tính chất gây nghiện trong nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT SAO MAI 022023/PLB-HCSM Còn hiệu lực
01/11/2023