STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
96441 Phim khô y tế TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT 01.2022/PCBPL-JVC Đã thu hồi
23/02/2022

96442 Phim khô y tế TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT 01.2022/PCBPL-JVC Còn hiệu lực
23/02/2022

96443 Phim khô y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG NAM VIỆT 2506/2023/PL-PNV Còn hiệu lực
13/07/2023

96444 Phim khô y tế TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT 01.2023/PCBPL-JVC Còn hiệu lực
20/10/2023

96445 Phim khô y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂM VIỆT 02/2024/PLTTBYT-TV Còn hiệu lực
22/01/2024

96446 Phim niêm phong TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 266/21/170000116/ PCBPL-BYT, CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BMN Còn hiệu lực
09/06/2021

96447 Phim phẫu thuật TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2120/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ - EU Còn hiệu lực
02/02/2021

96448 Phim X - Quang thường quy TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 149 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ Còn hiệu lực
10/04/2020

96449 Phim X - Quang y tế TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 148 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ Còn hiệu lực
10/04/2020

96450 Phim X-quang TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 450-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Phương Nam Còn hiệu lực
22/08/2019