STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
96451 Phim X-quang TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 40321CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CONTEX VIỆT NAM Còn hiệu lực
30/07/2021

96452 Phim X-quang TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CONTEX VIỆT NAM 03/2022/CONTEX Còn hiệu lực
06/09/2022

96453 Phim X-quang TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CONTEX VIỆT NAM 04/2023/CONTEX-PL Còn hiệu lực
27/07/2023

96454 Phim X-quang TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CONTEX VIỆT NAM 08/2023/CONTEX-PL Đã thu hồi
22/09/2023

96455 Phim X-quang TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CONTEX VIỆT NAM 08/2023/CONTEX-PL Còn hiệu lực
22/09/2023

96456 Phim X-quang TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT LONG VL/PL-35 Còn hiệu lực
03/02/2024

96457 Phim X-Quang TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VIPHARM 20231122/PL-VIPHARM Còn hiệu lực
22/11/2023

96458 Phim X-quang TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT LONG VL/PL-40 Đã thu hồi
03/02/2024

96459 Phim X-quang TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CONTEX VIỆT NAM 01/2024/CONTEX-PL Còn hiệu lực
04/03/2024

96460 Phim X-quang dùng cho nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 0052-XV/2018/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Quốc Tế Đã thu hồi
19/07/2019